Bred enighet om innføring av alkolås

«En ruspåvirket sjåfør kan gjøre ubotelig skade og innføring av alkolås er et effektivt virkemiddel for å forhindre dette», åpnet innleder og stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan fra Kristelig Folkeparti med på et fagseminar om alkolås den 5. februar 2016.

Fv: Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, KrF, Lars Sandnes, Vestfold Kollektivtrafikk.
Øystein Svendsen, Unibuss, Bjarne Eikefjord, NEK, Geir Kvam, NTF, Jon Stordrange, NHO,
Bodil Dreyer, Veidirektoratet.

Stortinget vedtok 2. juni 2015 enstemmig å be Regjeringen legge fram forslag om innføring av alkolås for busser og taxi i Norge. Som en oppfølging av dette vedtaket, ble det den 5. februar holdt et fagseminar om alkolås på Thon Hotell Opera i Oslo.

Transport- og kommunikasjonskomiteen med Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan(KRF) i spissen, sammen med den norske normkomiteen for alkolås(NEK) inviterte partene i arbeidslivet, representanter for brukerne, myndigheter og relevante kjøpere av transporttjenester for å orientere om de internasjonale retningslinjene for bruk av alkolås i kommersiell persontransport.

Målsetningen var å få signaler fra partene i arbeidslivet og fra Fylkeskommunene om hvordan bruk av alkolås kan innarbeides ved kollektivtransportanbud. Tilbakemeldingene var 100% positive til lovpålagt krav om alkolås for busser og taxi fra alle foredragsholdere.

Det ble også gitt en grundig innføring i de teknologiske sidene ved alkolås av Bjarne Eikefjord(komiteleder NEK), som også kunne forsikre om at alkolås basert på siste utgave av standard EN 50436 1 og 2 avgir særdeles sikre måleresultater under alle forhold. EU-kommisjonen vil også legge den nevnte standarden til grunn ved fremtidige reguleringer.

Direktør Bodil Rønning Dreyer orienterte om Vegdirektoratets arbeid med å kartlegge de økonomiske og administrative konsekvensene, samt å gjennomføre en juridisk utredning av hvordan alkolåstiltaket kan gjennomføres i regelverket. De skal i løpet av høsten 2016 legge fram en rapport til Samferdselsdepartementet, og det er de som avgjør eventuelle høringsrunder. I sitt arbeid inkluderer Vegdirektoratet alle de berørte partene i transport og arbeidslivet samtidig som det er viktig å involvere politiet. Status pr. februar 2016 er at Vegdirektoratet er i informasjons- og utredningsfasen. De har engasjert Oslo Economics for å synliggjøre kostnader, kost/nytte og kartlegge for smidig innføring. Arbeidet Vegdirektoratet legger ned er basert på Direktoratet for økonomistyring(DFØ) sin veileder for samfunnsøkonomisk analyse. Veilederen består av en 8 punkts trinnvis gjennomføring som til slutt vil danne grunnlaget for en samlet vurdering og anbefalte tiltak.

Norsk Transportarbeiderforbund var representert ved Geir Kvam, som for øvrig også allerede har laget en veileder for de tillitsvalgte for hjelp ved drøftelser med ansatte som blir tatt for rusmisbruk. Han var også veldig tydelig på at alkolås er et velkomment tiltak, men at krav til en kvalitetsstandard på alkolåsen er vesentlig. «Høy grad av driftssikkerhet og nøyaktighet må være et grunnleggende krav dersom alkolåsen skal være troverdig», sa Geir Kvam. Geir Kvam avsluttet sitt innlegg med: «Norske sjåfører er edru på jobb, men en promillekjører ute på veien er en for mye. La oss stå sammen om å få alkolåsen inn som et kvalitetssikrings verktøy - for din sikkerhet».

Paneldebatt, fv: Lars Sandnes, Øystein Svendsen, Bjarne Eikefjord, og Geir Kvam.
Jon H. Stordrange fra NHO Transport som er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske transportselskaper med ca. 15.000 ansatte, støtter innføring av alkolås i Norge. Han uttalte: «Det handler om å luke ut sjåfører med kroniske problemer. I tillegg har alkolås en preventiv effekt». Stordrange slo samtidig fast at problemer med rus heldigvis ikke er et stort problem blant norske bussjåfører.

Lars Sandnes fra Vestfold kollektivtrafikk
kunne fortelle at i Vestfold fylke i dag har 90 busser i trafikk med alkolås og som starter hver dag. Han kunne også informere forsamlingen om at pr. 1.juli 2016 vil 180 av 210 busser ha installert alkolås i Vestfold.


Administrerende direktør Øystein Svendsen i Unibuss, som er en av de største aktørene i det norske bussmarkedet, kunne informere om at de har klare rutiner og har allerede gode erfaringer med alkolås. Han uttalte at: «For oss i Unibuss er trafikksikkerheten alltid i fokus. Vi jobber på bred front med en rekke tiltak mot rusmidler. Vi ligger langt fremme i løypa når det gjelder å montere alkolås. Allerede for noen år tilbake fikk vi alkolås i alle våre busser på Lillehammer. I løpet av det siste året har vi montert alkolås også i tur- og ekspressbussene våre. Nylig kjøpte vi også 54 nye busser med alkolås som nå trafikkerer rutetrafikk i Oslo.»

Svendsen kunne videre fortelle at Unibuss nå har alkolås i 174 busser og at alle nye busser selskapet anskaffer i tiden fremover skal ha alkolås.

Han avsluttet med å si følgende om deres erfaringer med alkolås: «Alkolås har fungert bra og i tillegg har dette blitt positivt mottatt av sjåførene. Vi jobber systematisk med å bekjempe rusmidler gjennom opplæring, rutiner for kontroll og nå alkolås i tett dialog med fagforeningene og vernetjenesten».


Fagseminaret ble avsluttet
med en liten paneldebatt der punkter som overgangsordninger, hastighet på prosesser og andre spørsmål rundt lovgivning ble et selvsagt tema. Grøvan oppsummerte og avsluttet fagseminaret med å minne alle fremmøtte på at ved å installere alkolås viser man at man tar trafikksikkerhet på alvor: «Alkolås handler om å redde liv!»

Kontakt:

Haakon Olsen. E-post: haakon.olsen@kgk.no. Tlf: 95 03 35 19